AFP:n toimitukselliset ja eettiset standardit

AFP:n maailmanlaajuinen faktantarkistustoimittajien ja -tuottajien verkosto noudattaa standardeja, jotka on määritelty AFP:n faktantarkistustyylikirjassa, AFP:n toimituksellisissa standardeissa ja parhaissa käytännöissä sekä AFP:n peruskirjassa

AFP:llä on ainutlaatuinen asema Ranskan lainsäädännössä, joka vaatii että AFP:hen eivät missään olosuhteissa vaikuta kaupalliset, poliittiset tai ideologiset intressit, jotka saattaisivat vaarantaa sen välittämän tiedon paikkansapitävyyden tai objektiivisuuden. 

AFP:n faktantarkistustyylikirja

Tyylikirjassa määritellään faktantarkistajien tehtävät. Niihin kuuluu mahdollisesti haitallisten väitteiden asettaminen etusijalle, tasapuolinen raportointi sekä paikkansapitävyyden varmistaminen kaikissa tilanteissa.

Siinä määritellään, miten faktantarkistukset tulee valita, lähteistää ja kirjoittaa, nostetaan esille vahvistusharhan riskit ja korostetaan velvollisuuksia henkilöitä kohtaan, joita tarkistukset käsittelevät.

Lisätietoa siitä, kuinka tutkimme väitteitä ja kirjoitamme faktantarkistuksia, on täällä.

Toimitukselliset standardit ja parhaat käytännöt

AFP:n faktantarkistustiimit noudattavat myös uutistoimiston toimituksellisia standardeja ja parhaita käytäntöjä, joissa määritellään sen toimituksellisia toimintoja ohjaavat periaatteet ja jotka perustuvat sitoumukselle tuottaa paikkansapitävää, puolueetonta ja tasapuolista uutisointia.

Alla on 10 perusperiaatetta, jotka muodostavat perustan käytännöille. Periaatteiden noudattamatta jättäminen voi johtaa seuraamuksiin. 

  1. AFP:n toimittajien odotetaan tuottavan paikkansapitävää, tasapuolista ja puolueetonta uutisointia sekä oikaisevan virheet nopeasti ja läpinäkyvästi.
  2. AFP:n toimittajien on puhuttava riippumattomalla äänellä, joka on vapaa ennakkoluuloista, ennakkoasenteista tai ulkoisista vaikutteista. Heitä ei voi vaatia toimimaan tavalla, joka on ristiriidassa heidän omatuntonsa kanssa.
  3. AFP:n toimittajien on suojeltava lähteidensä luottamuksellisuutta ja olla aiheuttamatta heille tietoisesti haittaa.
  4. AFP:n toimittajien on kunnioitettava syyttömyysolettamaa.
  5. AFP:n toimittajilla on velvollisuus etsiä totuutta eikä raportoida informaatiota passiivisesti niin kuin se esitetään heille. Heidän tulee haastaa lähteensä ja kyseenalaistaa tiedot.
  6. AFP:n valokuva- ja TV-toimittajat eivät saa muunnella valokuvia tai videoita eivätkä kajota asiasisältöön tai muuttaa sitä. Kirjoittavat toimittajat eivät saa muunnella sitaatteja.
  7. AFP:n toimittajien on identifioitava informaationsa lähteet läpinäkyvästi, eivätkä he saa syyllistyä plagiointiin. He eivät saa koskaan lähettää juttua lähteelle tarkistettavaksi.
  8. AFP:n toimittajien on toimittava hienotunteisesti lähestyessään uhreja ja heidän läheisiään Heidän on oltava erityisen tarkkoja haastatellessaan tai kuvatessaan lapsia ja pyydettävä vanhempien suostumus aina kun mahdollista.
  9. AFP:n toimittajien on tunnistauduttava AFP:n toimittajiksi. He eivät saa käyttää harhautusmenetelmiä paitsi poikkeuksellisissa tilanteissa uutisjohdon suostumuksella.
  10. AFP:n toimittajat eivät saa käyttää keräämäänsä informaatiota henkilökohtaisten etujen tavoittelemiseksi tai käyttää asemaansa taloudellisen hyödyn saavuttamiseksi. He eivät maksa lähteille.

Toimituksellisissa ja eettisissä standardeissa esitetään myös tiettyjä normeja liittyen henkilökunnan toimintaan AFP:n uutisten sitoutumattomuuden ja puolueettomuuden turvaamiseksi. Niihin kuuluu: työhön mahdollisesti vaikuttavista eturistiriidoista ilmoittaminen; sen varmistaminen, että ulkopuoliset intressit, toiminta ja henkilökohtaiset lausunnot eivät ole ristiriidassa AFP:n etujen tai sen puolueettomuuden maineen kanssa; tiukat säännöt, joissa kielletään vieraanvaraisuuden ja lahjojen vastaanottaminen lähteiltä. Kaikki henkilökunnan toimintaan liittyvät säännöt on nähtävissä toimintaperiaateasiakirjan osiossa neljä.

Peruskirja

AFP:n peruskirjaan on kirjattu eettiset periaatteet, jotka ohjaavat kaikkea AFP:n työtä monikielisenä ja monikulttuurisena uutistoimistona, jonka tehtävänä on tuottaa paikkansapitävää, tasapuolista ja puolueetonta uutisointia maailman tapahtumista.

Peruskirjassa määritellään AFP:n velvollisuus etsiä ja julkaista totuus sekä puhua itsenäisellä äänellä, joka on vapaa poliittisista, kaupallisista ja ideologisista vaikutteista. Tämä sitoutuminen paikkansapitävyyteen ja objektiivisuuteen on keskeistä AFP:n perussäännössä.

Peruskirjassa määritellään myös AFP:n sitoutuminen ilmaisunvapauden ja toimittajien oikeuksien tukemiseen ja torjutaan diskriminaatio rodun, sukupuolen, kansallisuuden, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen tai minkään muun tekijän perusteella.

Yhteistyö faktantarkistusyhteisön kanssa standardien takaamiseksi

Sen lisäksi, että AFP on luonut omat toimintalinjansa toimituksellisten ja eettisten standardien turvaamiseksi, se on ottanut johtavan aseman European Fact-Checking Standards Network -projektissa, jossa on luotu laatukoodisto riippumattomille faktantarkistusjärjestöille Euroopassa.

Eurooppalaisessa laatukoodistossa määritellään sitoutuminen läpinäkyvyyteen, sitoutumattomuuteen ja journalistiseen huippuosaamiseen pyrittäessä torjumaan disinformaatiota. Jos AFP on mielestäsi rikkonut koodistoa, voit ilmoittaa siitä EFCSN:lle täällä.

AFP on myös allekirjoittanut International Fact-Checking Networkin periaatekoodiston. Siihen kuuluu sitoutuminen puolueettomuuteen ja oikeudenmukaisuuteen, lähteiden läpinäkyvyyteen, rahoituksen ja organisaation läpinäkyvyyteen, metodologian läpinäkyvyyteen sekä avoimeen ja rehelliseen oikaisukäytäntöön. Jos AFP ei ole mielestäsi toiminut periaatekoodiston mukaisesti, voit olla yhteydessä IFCN:ään suoraan täällä.

AFP on myös tukikumppani kansainvälisessä Journalism Trust Initiative -projektissa, jossa edistetään luotettavaa journalismia ja jonka toiminnasta vastaa Toimittajat ilman rajoja (RSF).